ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2008

ಭಾವ ಬಿಂದು........

ಭಾವನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ. ಭಾವನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಹದೆವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳ ಹರಿತ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾವನೆಗಳ ತದೆತಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಪತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ, ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಡಿತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: